Regulamin dodawania ogłoszeń na stronie internetowej www.kobylnicaukrainie.eu

§ 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis www.kobylnicaukrainie.eu lub Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-271 Kobylnica, służący prezentacji informacji dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Kobylnica.
 2. Ogłoszenie – zestaw informacji przedstawionych w formie tekstowej, wprowadzany on-line przez ogłoszeniodawcę i zamieszczony na serwisie www.kobylnicaukrainie.eu, zawierający dane umożliwiające osobom zainteresowanym kontakt z ogłoszeniodawcą.
 3. Ogłoszeniodawca – użytkownik serwisu www.kobylnicaukrainie.eu, korzystający z funkcji serwisu polegającej na zgłoszeniu i zamieszczeniu ogłoszenia.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez ogłoszeniodawców ogłoszeń w serwisie www.kobylnicaukrainie.eu
 2. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad korzystania z funkcji serwisu www.kobylnicaukrainie.eu innych niż zgłaszanie i zamieszczanie ogłoszeń.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem przysługują wyłącznie Gminie Kobylnica
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.kobylnicaukrainie.eu jest bezpłatne.
 6. Możliwe jest powielenie zamieszczenia tego samego ogłoszenia, jeżeli jego termin ważności upłynął, a ogłoszenie jest nadal aktualne.
 7. Treść ogłoszeń generuje ogłoszeniodawca.

§ 3. PROCEDURA ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.kobylnicaukrainie.eu jest dostępne poprzez opcję: „Dodaj ogłoszenie” w zakładce Pomoc.
 2. Na stronie mogą być zamieszczone ogłoszenia dotyczące odnalezienia zaginionych członków rodzin uchodźców z Ukrainy.
 3. Ogłoszenia nie spełniające kryteriów nie zostaną umieszczone na stronie, bądź będą z niej usuwane.
 4. Zamieszczenie ogłoszenia składa się z następujących etapów:
  a) zapoznania się z Regulaminem;
  b) podania danych kontaktowych ogłoszeniodawcy (imienia i nazwiska, telefonu oraz adresu e-mail i adresu strony www, jeśli takowe występują),
  c) podania tematu i treści ogłoszenia
  d) wysłania ogłoszenia.
 5. Ogłoszenie prawidłowo wypełnione zostanie zamieszczone w serwisie po zaakceptowaniu jego treści przez administratora.
 6. Ogłoszenie będzie widoczne na stronie przez okres 21 dni od daty dodania.
 7. Jeżeli ogłoszenie stało się nieaktualne ogłoszeniodawca powinien powiadomić o tym fakcie administratora serwisu.

§ 4. DOPUSZCZALNA TREŚĆ OGŁOSZEŃ ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenie nie może być sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 2. Wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść ogłoszeń, ponosi wyłącznie ogłoszeniodawca. Urząd Gminy w Kobylnicy nie ponosi
  jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, za skutki wykorzystania danych przez użytkowników Serwisu oraz skuteczność działań podjętych na podstawie informacji lub propozycji pomocy zamieszczonej w Serwisie.
 3. Niedozwolone jest umieszczanie w miejscu przeznaczonym na ogłoszenie jakichkolwiek reklam innych stron internetowych poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą niezwłocznie usuwane z treści ogłoszeń.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie plików graficznych, za wyjątkiem zamieszczania fotografii osób poszukiwanych.
 5. W przypadku stwierdzenia przed dokonaniem zamieszczenia ogłoszenia w serwisie, że jego treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator serwisu www.kobylnicaukrainie.eu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz zastrzega sobie prawo usuwania z serwisu ogłoszeń o treściach sprzecznych z niniejszym Regulaminem bez uprzedniego powiadomienia ogłoszeniodawcy.
 1. Serwis www.kobylnicaukrainie.eu zastrzega sobie prawo usunięcia z serwisu ogłoszeń, które w dniu jego zamieszczenia były nieaktualne lub stały się nieaktualne w trakcie czasu emisji.
 2. Serwis www.kobylnicaukrainie.eu nie ponosi odpowiedzialności za przekazane dane osobowe użytkowników serwisu www.kobylnicaukrainie.eu

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z usług zgłaszania i zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.kobylnicaukrainie.eu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis www.kobylnicaukrainie.eu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym ogłoszeniodawców. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie. Na stronie internetowej www.kobylnicaukrainie.eu zawsze dostępna jest aktualna wersja Regulaminu.
 3. Serwis www.kobylnicaukrainie.eu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu, spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych oraz niezbędnymi pracami techniczno- konserwacyjnymi.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14 marca 2022 r.
 5. W przypadku stwierdzenia publikacji w serwisie ogłoszenia, którego nie jesteś autorem, lecz zawierającego twoje dane teleadresowe napisz wiadomość na adres: rzecznik@kobylnica.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.