Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. U. E. L119/1) informuję, że Urząd Gminy Kobylnica, przy ul. Głównej 20, 76-251 Kobylnica będzie przetwarzać następujący zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pozyskane w związku z prowadzoną bazą zgłoszeń i pozyskiwania danych dot. miejsc zakwaterowania i aprowizacji uchodźców z terenu Ukrainy.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylnica, z siedzibą w Kobylnicy, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, tel. +48 59 858 62 00, fax. +48 59 810 21 43, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu;
 3. Dane osobowe zawarte zgłoszeniu, o którym mowa we wstępie do niniejszej klauzuli informacyjnej przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 pkt. a, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  2. art. 7 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) tj. przetwarzania jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz zgoda osób składających chęć niesienia pomocy uchodźcom.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przy zgłoszeniu chęci niesienia pomocy oraz poszukiwania osób – uchodźców z terenu Ukrainy w następujących celach:
  1. ustalenia osób i podmiotów gotowych do niesienia pomocy uchodźcom,
  2. ustalenia bazy lokalowej, mogącej być wykorzystaną przy zakwaterowaniu uchodźców,
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy oraz inne podmioty publiczne oraz organizacje charytatywne zaangażowane w pomoc humanitarną uchodźcom oraz podmioty upoważniane z mocy prawa np. Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki;.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA przez okres 10 lat licząc od dnia zakończenia czasu trwania czynności związanych z niesieniem pomocy ofiarom agresji państwa Rosyjskiego na Ukrainę;
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.