Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in instrumenty pomocowe.

Ustawa przewiduje szereg uprawnień na rzecz obywateli Ukrainy, którzy w dniu 24.02.2022 r. i później przekroczyli granicę Polski z Ukrainą, mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, przy ul. Wodnej 20/3 o nw. pomoc lub wsparcie:

 • jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać takie świadczenie obywatel Ukrainy musi zostać wpisany do rejestru PESEL i następnie skierować wniosek do (właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu) wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
 • świadczenia pieniężne i niepieniężne z systemu pomocy społecznej (na zasadach
   i w trybie ustawy o pomocy społecznej), czyli m.in. pomoc finansowa, posiłki, niezbędne ubranie, pomoc rzeczowa. Świadczenia będą przyznawane po złożeniu oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Co do zasady świadczenia będą przyznawane bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia. Świadczenia będą mogły być przyznane tylko obywatelom Ukrainy wpisanym do rejestru PESEL,
 • pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków, która jest organizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl),
 • bezpłatna pomoc psychologiczna zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy,
 •  prawo do świadczeń rodzinnych (m.in. zasiłku rodzinnego czy jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka).

Ww. świadczenia będą przysługiwały po spełnieniu warunków i kryteriów określonych w ustawach je regulujących.

W przypadku małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego, konieczne jest złożenie wniosku do: Sądu Rejonowego w Słupsku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk o ustanowienie osoby dorosłej, jako opiekuna tymczasowego nad dzieckiem. Zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy. W ww. postępowaniu nie pobiera się opłat.

Wsparcie finansowe z ZUS dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.
w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.
  w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Rejestracja obywateli Ukrainy w celu nadania polskiego identyfikatora PESEL rozpocznie się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce od 16 marca 2022 r.

Wnioski o ww. świadczenia można złożyć tylko elektronicznie.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek przez:

Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

*****

Підтримка громадян України. Фінансова підтримка з ZUS

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави регулює поза іншими наступні інструменти допомоги.

Закон передбачає низку прав для громадян України, які 24 лютого 2022 року і пізніше перетнули кордон Польщі з Україною. Такі громадяни можуть звернутися до Центру соціального захисту населення в Кобильніці за адресою: вул. Водна 20/3 з такою назвою: допомога або підтримка:

одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу, призначена на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Для отримання такої пільги громадянин України має бути внесений до реєстру PESEL, а потім мусить подати заяву голові міської ради (за місцем перебування), міському голові, голові міста,
грошові та натуральні виплати із системи соціальної допомоги (на засадах та відповідно до Закону про соціальну допомогу), тобто: матеріальна допомога, харчування, необхідний одяг, матеріальна допомога. Пільги надаватимуться після подання декларації про особисті, сімейні доходи та майно. Як правило, пільги надаються без проведення екологічної співбесіди, якщо немає сумнівів щодо змісту поданої декларації. Пільги надаватимуть лише громадянам України, внесеним до реєстру PESEL,
продовольча допомога у вигляді продовольчих пакетів або харчування, яка організована в рамках Оперативної програми продовольчої допомоги на 2014-2020 роки (Операційна програма продовольчої допомоги на 2014-2020 роки – Міністерство сім’ї та соціальної політики – Gov.pl Portal ),
безкоштовна психологічна допомога, яка надаватиметься за підтримки голови ґміни, міського голови чи президента міста, Гміни, за місцем проживання громадянина України,
право на сімейну допомогу (у тому числі на сімейну допомогу або одноразову допомогу при народженні дитини).

Пільги вище вказані, будуть виплачуватися після виконання умов і критеріїв, встановлених в актах, які їх регулюють.

Відносно неповнолітніх громадян України, які проживають на території Польщі без піклування відповідальних за нього повнолітніх, необхідно подати заяву до : районний суд м. Слупська, 3-й відділ у справах сім’ї та неповнолітніх, вул. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk для призначення дорослої особи тимчасовим опікуном над дитиною. Відповідно до чинного в Республіці Польща законодавства тимчасовий опікун представляє і піклується про таку особу та його майно. У вищезгаданому збори в провадженні не стягуються.

Фінансова підтримка від ZUS громадянам України, які доглядають за дитиною

Громадяни України, які легально в’їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями і бажаючи залишитися в Польщі, Управління соціального страхування призначатиме та виплачуватиме допомогу сім’ї. Відповідні заявки українською мовою можна подавати лише в електронному вигляді через платформу електронних послуг (PUE) ZUS. Інформація про те, коли можна буде подавати заявки, незабаром буде опублікована на сайті ZUS.

Хто може подати заявку на підтримку сім’ї

Заяви на сімейні виплати, які виплачує ZUS, може подавати особа, яка:
• є громадянином України або дружиною чоловіком)громадянина України,
• її перебування в Польщі є законним,
• має дитину (вона є його матір’ю, батьком або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями,
• має дитину (вона є його матір’ю, батьком або тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від матері, яка є громадянкою України та перебування якої в Польщі є законним.

Важливо!

Перебування в Польщі є законним протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року або з дати фактичного перетину кордону після 23 лютого 2022 року) для громадян України, які легально в’їхали в Польщу з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями та мають бажання залишитися в Польщі.

Сімейні пільги виплачуються не довше, як за період перебування в Польщі.

Тимчасовий опікун для дитини, яка прибула з України у зв’язку з бойовими діями та перебуває в Польщі без піклування, встановлюється польським судом.

Яку підтримку сім’ї можна отримати від ZUS

• на кожну дитину до 18 років, яка проживає в Польщі (дитяча допомога за програмою Сім’я 500+, так звана 500+).
Це допомога для батьків, тимчасового опікуна та особи, яка виховує дитину.

• для другої та наступної дитини віком 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (столиця сімейного догляду, так званий CPR).
Це пільга для батьків і тимчасового опікуна.

• до 400 злотих щомісячне співфінансування оплати за перебування дитини в яслах, дитячому садочку,дитячому клубі або з денною опікою, тобто няня(співфінансування перебування в яслах) – для:
• перша і єдина дитина в сім’ї,
• перша дитина в сім’ї, якщо на іншу дитину отримуєте допомогу,
• для другої та наступних дітей у сім’ї до досягнення 12-місячного віку та після досягнення 35-місячного віку, на які надано сімейний капітал і цей капітал використано у повній сумі

Дитина повинна бути занесена яслами, дитячим клубом або опікуном до реєстру ясел, дитячих гуртків або до списку вихователів.

Допомога для батьків, тимчасового опікуна та особи, яка виховує дитину.
• 300 злотих один раз на рік за кожну дитину до 20 років (або до 24 років у випадку студента з інвалідністю), яка проживає в Польщі та відвідує школу – (пільга за програмою Добрий старт, т. зв. 300+).
Допомога для батьків, тимчасового опікуна та особи, яка виховує дитину.

Щоб подати заявку до ZUS, вам знадобиться:

• польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,
• адреса електронної пошти особи,
• польський номер телефону,
• номер банківського рахунку в Польщі.

Реєстрація громадян України з метою отримання польського PESEL ID розпочнеться в комунальних, міських чи районних відділеннях Польщі з 16 березня 2022 року.

Заявки на вищезазначені пільги можна подати лише в електронному вигляді.

Якщо ви мати чи батько дитини і маєте номер PESEL, ви можете подати заявку:
• портал Emp@tia,
• ваш банк:

Alior Bank SA, Bank PKO BP, Bank Pocztowy SA, BNP Paribas SA, BPS SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Millennium SA, Nest Bank SA, PEKAO SA, Сантандер, SGB-Bank SA, SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, регіональний SKOK im. св. Брат Альберт, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemia Rybnik, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Якщо ви подаєте заяву через банк або портал Emp@tia, а у вас немає профілю в ПУЕ ЗУС, то Заклад соціального страхування налаштує для вас такий профіль на основі даних із заяви.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.