Już 14 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór do klasy I szkoły podstawowej rozpoczyna się wcześniej – 6 marca.

Nabór do oddziałów przedszkolnych. O przyjęcie do placówek prowadzonych przez Gminę Kobylnica na rok szkolny 2023/2024 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Kobylnica. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składa się do dyrektora publicznej szkoły podstawowej w której zorganizowano oddziały przedszkolne. Wnioski dostępne są w szkołach podstawowych.

Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.): 

1.    wielodzietność rodziny kandydata; 

2.    niepełnosprawność kandydata;

3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4.    niepełnosprawność obojga rodziców; 

5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę będą także następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobylnica nr XXXVIII/328/2017 z dnia 16 marca 2017 r.): 

1.    rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki, 

2.    rodzice lub jeden z rodziców/prawni opiekunowie kandydata pracują w miejscowości należącej do obwodu wybranej placówki, 

3.    w obwodzie wybranej placówki zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki, 

4.    instytucja wspierająca rodzinę i dziecko zawnioskowała o przyjęcie dziecka do danej placówki. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica został ustalony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kobylnica nr 30/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do informacji. 

Lista szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2023/2024:

1.    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,

2.    Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie,

3.    Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,

4.    Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach,

5.    Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach.

Nabór do klasy I szkoły podstawowej 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenia przyjmuje się od dnia 6 marca 2023. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w uchwale Rady Gminy Kobylnica nr XXXVIII/329/2017 z dnia 16 marca 2017 r. 

1.    kandydat jest mieszkańcem Gminy Kobylnica, 

2.    kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w danej placówce,

3.    rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej placówki, 

4.    rodzice lub jeden z rodziców/prawni opiekunowie kandydata pracują w miejscowości należącej do obwodu wybranej placówki, 

5.    w obwodzie wybranej placówki zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki , 

6.    instytucja wspierająca rodzinę i dziecko zawnioskowała o przyjęcie dziecka do danej placówki.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylnica został ustalony w Zarządzeniu Wójta Gminy Kobylnica nr 30/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do informacji. 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.